Các hình thức xử phạt trong lĩnh vực đất đai

Các hình thức xửa phạt trong lĩnh vực đất đai

Đất đai là tài sản có giá trị vì vậy có nhiều giao dịch liên quan đến đất đai, vì vậy pháp luật về đất đai quy định rất chặt chẽ về việc xử lý các vi phạm luên quan đến đất đai theo quy định nghị định 102/2014 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai như sau:

Bài viết tham khảo:

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ.

Điều 4. Hình thức xử phạt 

1. Các hình thức xử phạt chính bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Hình thức xử phạt bổ sung bao gồm:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 06 tháng đến 09 tháng hoặc đình chỉ hoạt động từ 09 tháng đến 12 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính).

3. Khung phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này là khung phạt tiền áp dụng cho cá nhân, trừ các trường hợp quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18, 19, Khoản 3 Điều 21, Điều 22, Điều 23, Khoản 2 Điều 25, Điều 26 và Điều 30 của Nghị định này là khung phạt tiền áp dụng cho tổ chức.

4. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

5. Hộ gia đình, cộng đồng dân cư có hành vi vi phạm thì được áp dụng xử lý như đối với cá nhân; cơ sở tôn giáo có hành vi vi phạm thì được áp dụng xử lý như đối với tổ chức.

6. Thẩm quyền phạt tiền quy định tại các Điều 31, 32 và 33 của Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy về hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất có 02 hình thức chính là: cảnh cáo và phạt tiền, tuy nhiên cũng có một số trường hợp sẽ áp dụng hình phạt bổ sung như tước quyền sử dụng đất, tịch thu phương tiện vi phạm hành chính trong đất đai. Như vậy có thể thấy chế tài sử lý vi phạm hành chính linh vực đất đai là rất nghiệm khắc vì vậy  mọi cá nhân tổ chức cân tranh những vi phạm không đáng có.

Bài viết tham khảo:

Tư vấn luật đất đai;

Tư vấn pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *