Thời điểm phát sinh quyền thừa kế

Thời điểm phát sinh quyền thừa kế Một người chết đi thì quyền thừa kế phát sinh từ thời điểm nào. Theo quy định của pháp luật thì quyền thừa kế phát sinh từ thời điểm mở thừa kế, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài …

Chất lượng của tài sản mua bán

Chất lượng của tài sản mua bán Bạn quyết định mua một tài sản, tuy nhiên khi nhận được tài sản đó thì chất lượng tài sản lại không đúng với thông tin được mô tả thì sao. Theo quy định về chất lượng tài sản mua bán của bộ …

Hậu quả của việc chấm dứt giám hộ

Hậu quả của việc chấm dứt giám hộ Khi quan hệ giám hộ chấm dứt thì các giao dịch và các vấn đề mà người giám hộ đã thực hiện trước đó được giải quyết như thế nào, quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ diễn …

Giải thích từ ngữ luật đầu tư

Giải thích từ ngữ luật đầu tư Luật đầu tư ban hành năm 2014, có nhiều từ ngữ mà người đọc, đọc vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của từ ngữ đó vì vậy tại điều 3 luật đầu tư đã giải thích rõ các từ ngữ đó được …